BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Q4 2023/2024

VD-KOMMENTAR

Fjärde kvartalet var en solid avslutning på ytterligare ett starkt år för Addtech. Verksamhetsåret har kännetecknats av fortsatt hög kundaktivitet, trots den generella oron i vår omvärld, och ökad lönsamhet i samtliga affärsområden. Våra starka positioner och väldiversifierade affär i kombination med stort engagemang och goda prestationer ute i bolagen har skapat en omsättningstillväxt om 7 procent samt en resultattillväxt på 13 procent och en stärkt EBITA-marginal om 14,3 procent (13,6). Vår unika kultur med fokus på entreprenörskap och decentraliserat ansvar fortsätter bevisa sig och skapa förutsättningar för lönsam tillväxt.

FJÄRDE KVARTALET

Övergripande var affärsläget fortsatt stabilt på höga nivåer i de flesta av våra viktigaste segment. Mot tuffa jämförelser sjönk omsättningen i kvartalet med 3 procent med lägre försäljning inom primärt affärsområdena Electrification och Energy. Periodens resultat påverkades negativt av en kundtvist där vi under kvartalet nådde en förlikning med en negativ engångseffekt på resultatet om totalt 39 MSEK. Trots detta steg vår totala EBITA-marginal till rekordhöga 15,0 procent i kvartalet och vi försvarade resultatnivåerna jämfört med samma kvartal förra året.

HELÅRET

Trots det utmanande omvärldsläget summerar vi ett år med goda marknadsförutsättningar totalt sett och där vi kan konstatera att koncernen passerat en omsättning på 20 miljarder SEK. Vi såg en allt mer normaliserad orderläggning hos kunderna samt en viss avvaktan i investeringsviljan för större projekt även om det varierade mellan och inom olika kundsegment. Marknaden för infrastrukturprodukter till stam- och regionnät var oförändrat stark samtidigt som efterfrågan av produkter och lösningar mot försvarsindustrin stärktes sekventiellt under året. Försäljningen inom segmenten medicinteknik samt verkstadsindustri var sammantaget kvar på stabilt höga nivåer medan affärsläget inom specialfordon successivt försvagades.

Delar av bygg och installation samt data och telekom hade ett utmanande år medan marknadsläget inom elektronik försvagades framförallt under andra halvan av året. Investeringsviljan för nya projekt inom sågverksindustrin var kvar på låga nivåer medan vi såg en tydligt positiv utveckling inom marin och mot slutet av året även positiva signaler inom vindkraft. Ur ett geografiskt perspektiv var marknadsläget bra i Sverige, stabilt i Finland, svagt i Danmark och starkt i Norge. På våra huvudsakliga marknader utanför Norden var affärsläget stabilt i Benelux och svagt i DACH med tuffa jämförelser och för våra bolag i UK var utvecklingen positiv. I enlighet med vår strategi har koncernens internationella närvaro utanför Norden ökat under året och andelen uppgår nu till 38 procent av koncernens försäljning.

På helåret var kassaflödet från den löpande verksamheten väsentligt bättre än föregående år, 2 575 MSEK (1 911), tack vare fortsatt resultattillväxt, högre rörelsemarginaler samt åtgärder för ett effektivare rörelsekapital där vi bland annat sänkt våra lagernivåer under perioden. Vårt långsiktiga finansiella mål R/RK stärktes från redan höga nivåer till 68 procent (66). Vårt fokus på att öka mervärdet i erbjudandet, stärka vår produktmix och inte minst lönsamma förvärv har resulterat i tydliga marginalförstärkningar under året.

FÖRVÄRV

Vi har fortsatt att leverera på vår tydliga strategi att på eget kassaflöde förvärva välskötta bolag med högt värdeskapande som stärker och kompletterar våra strategiskt valda nischer. Totalt har tio förvärv genomförts under året, följt av ytterligare tre efter periodens slut. Totalt har dessa adderat cirka 1 100 MSEK och vi har välkomnat 265 nya medarbetare till koncernen. Andelen förvärv utanför Norden ökade och stod för knappt hälften av den förvärvade omsättningen under det gångna året. Det är viktigt att understryka att strategisk och kulturell matchning alltid är avgörande när vi förvärvar, oavsett geografi. Förutom att vara en högpresterare inom en teknisk nisch, måste det förvärvade bolaget passa in kulturellt eftersom det är en avgörande faktor i vår affärsmodell som bygger på strikt decentraliserat ansvar.  

 

UTBLICK 

Trots en viss osäkerhet i konjunkturläget så är utsikterna för de närmaste kvartalen goda med en stark tilltro till motståndskraften i våra strategiska positioner, vår diversifiering och inte minst de tydliga drivkrafterna kopplade till den gröna teknikomställningen. Den övergripande kundaktiviteten fortsätter på hög nivå även om det finns en avvaktan i investeringsviljan inom vissa segment. Vi går in i det nya verksamhetsåret med välfyllda orderböcker av hög kvalitet och en ambitiös plan för fortsatt tillväxt. Vår starka balansräkning i kombination med vår relationsbaserade process och en välfylld pipeline gör att vi förväntar oss att bibehålla en hög förvärvstakt även framgent.

Det är med stor stolthet jag kan konstatera att våra uppdaterade klimatmål har blivit utvärderade och godkända enligt ramverket för Science Based Targets initiative. Det innebär ett förstärkt fokus på att minska klimatpåverkan i hela vår värdekedja.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla skickliga och engagerade medarbetare. Nu ser jag fram emot ett nytt verksamhetsår med fortsatt långsiktigt och hållbart värdeskapande.

Niklas Stenberg
VD och koncernchef

 

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.